Privacybeleid

1. Partijen en doel

PCB-Market stelt dit privacybeleid vast, met als doel gebruikers van de website die wordt gehost op het volgende adres te informeren: pcb-market.com, (hierna de 'site'), manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door PCB-Market

De term 'gebruiker' verwijst naar elke gebruiker, elke natuurlijke of rechtspersoon, die de site bezoekt of ermee samenwerkt.

Als zodanig bepaalt PCB-Market alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers. PCB-Market verbindt er zich toe om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ( hieronder, 'de wet') en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van de gegevens van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna de 'Reglement').

Het staat PCB-Market vrij om een ​​natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van gebruikers op hun verzoek en namens hen verwerkt (hierna de 'Onderaannemer'). In voorkomend geval verbindt PCB-Market zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Regelgeving.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de site door gebruikers kan leiden tot het doorgeven van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door PCB-Market, in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van PCB-Market handelen, zal voldoen aan de wet en de voorschriften.

Persoonsgegevens worden door PCB-Market verwerkt, in overeenstemming met onderstaande doeleinden, via:

SEO registratieformulier

3. Toestemming

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de site, verklaart de gebruiker dat hij zijn toestemming op een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige manier heeft gelezen en uitgesproken over de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt waarin het privacybeleid wordt voorgesteld als een hyperlink. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde operaties op de site of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met PCB-Market. Elk contract dat PCB-Market en een gebruiker verbindt met betrekking tot de diensten en goederen die op de site worden aangeboden, is onderworpen aan aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat de gegevensbeheerder zijn persoonlijke gegevens verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes die zijn opgenomen in dit privacybeleid, die hij communiceert op de site of ter gelegenheid van de diensten die door PCB worden aangeboden -Markt, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van eerder gegeven toestemming.

4. Duur van opslag van persoonlijke gegevens van gebruikers

In overeenstemming met artikel 13, §2 van de verordening en de wet, bewaart de gegevensbeheerder persoonsgegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt te kunnen vervullen.

Deze duur is in ieder geval korter dan: 7 dagen

5. Ontvangers van de gegevens en bekendmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de agenten, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van PCB-Market die voldoende gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die samenwerken met de PCB-Market in het kader van de marketing van producten of de levering Diensten. Ze handelen onder de directe bevoegdheid van PCB-Market en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of subverwerken van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit privacybeleid. PCB-Market zorgt ervoor dat zij deze gegevens uitsluitend voor de beoogde doeleinden verwerken, op een discrete en veilige manier.

In het geval dat de gegevens aan derden worden bekendgemaakt voor direct marketing of prospectiedoeleinden, wordt de gebruiker van tevoren op de hoogte gesteld, zodat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

6. Rechten van gebruikers

De gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: pcbmarket.contact@gmail.com, of een per post geadresseerde brief met een kopie van zijn identiteitskaart op het volgende adres: Bromsgrove, Verenigd Koninkrijk

Toestemming voor toegang

Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement garandeert PCB-Market het recht op toegang tot de Gebruiker voor zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot die persoonlijke gegevens en de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking.
  • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie.
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd.
  • waar mogelijk de beoogde bewaartermijn van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze termijn te bepalen.
  • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene

De Verwerkingsverantwoordelijke kan de betaling van redelijke vergoedingen op basis van administratieve kosten eisen voor elke extra kopie die door de Gebruiker wordt gevraagd.

Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een elektronische vorm voor algemeen gebruik, tenzij de gebruiker anders vraagt. .

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker meegedeeld.

Recht op rectificatie

PCB-Market garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn / haar gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, in welk geval het verzoek aan PCB-Market kan worden gedaan.

In overeenstemming met artikel 19 van de verordening stelt de gegevensbeheerder elke bestemming waarnaar de persoonsgegevens zijn meegedeeld, in kennis van elke rectificatie van de gegevens omdat deze persoonlijk is, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vereist. de gegevensbeheerder verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze bestemmingen.

Recht op verwijdering

De gebruiker heeft het recht om in de gevallen vermeld in artikel 17 van de verordening zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze moet wissen op grond van de vorige paragraaf, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de implementatiekosten, redelijke maatregelen , inclusief van technische aard, om de andere gegevensbeheerders die deze persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze gegevensbeheerders van elke link naar deze persoonsgegevens of van enige kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande alinea's zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

  • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist waarin het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of om een ​​taak van algemeen belang of in verband met de uitoefening van de overheidsinstantie berust bij de verantwoordelijke.
  • het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

In overeenstemming met artikel 19 van de verordening stelt de gegevensbeheerder elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of enige beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt. of vereist een onevenredige inspanning. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

Recht op beperking van verwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 19 van de verordening.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, in kennis van enige beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vereist. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Overeenkomstig artikel 20 van de verordening hebben gebruikers het recht om persoonsgegevens over hen in PCB-Market te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens naar een andere controller te sturen zonder dat PCB-Market deze belemmert in de gevallen waarin de voorschriften voorzien.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent in toepassing van de voorgaande paragraaf, heeft hij het recht om te verkrijgen dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, wanneer dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op verwijdering onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van openbaar gezag dat berust bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, inclusief de automatisering van gegevens die worden uitgevoerd door PCB-Market. Overeenkomstig artikel 21 van de Verordening zal PCB-Market geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de gebruiker het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over hen voor dergelijke prospectiedoeleinden, inclusief profilering voor zover waar het verband houdt met dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

De Gebruiker heeft het recht om een ​​klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door PCB-Market bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor Belgisch grondgebied. Meer informatie vind je op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Klachten worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukstraat 35, 1000 Brussel,

Phone. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

7. Beperking van aansprakelijkheid van de gegevensbeheerder

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden en niet zijn gekoppeld aan PCB-Market. De inhoud van deze sites en hun respect voor de wet en de verordeningen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van PCB-Market.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven, zodat de minderjarige onder de 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website kan vrijgeven. PCB-Market adviseert degenen die het ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen ten zeerste om verantwoordelijk en veilig gebruik van internet te bevorderen. De gegevensbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - met name met betrekking tot de 'leeftijd geïntroduceerd door minderjarigen. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de gegevensbeheerder als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

PCB-Market is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonsgegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit privacybeleid wordt exclusief beheerst door de Belgische wetgeving. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van PCB-Market.

9. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder via het volgende adres: contact@pcb-market.com